Uwaga Uwaga : Instalator ma nieprawidłowo ustawione prawa dostępu do pliku: /home/virtualki/81724/includes/configure.php. Należy je ustawić na 444 ze względów bezpieczeństwa!

facebook

Menu

Pomoc/Zamówienia tel.

Potrzebujesz
pomocy?

sklep@interishop.com

  • 602 79 01 83
  • 697 61 09 24

Płatności

Przedpłata na konto firmowe:
PKO SA

TRAVERS CONSULTING Sp. z o.o.
Ul. Pułaskiego 76
05-510 Konstancin-Jeziorna

BANK BZWBK S.A.
Nr. konta: PL70109010430000000131291322

Facebook

Regulamin sklepu

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.interishop.com, zwanym dalej Sklepem, prowadzony jest przez firmę Event Park Sp z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ulicy Smolnej 13/406, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000480630, NIP: 525-27-17-289, REGON: 146923881, zwanym dalej Sprzedawcą, reprezentowaną przez:

 

Annę Majkowską oraz Anitę Sadowską

 

2. Sklep prowadzi sprzedaż mebli,,materiałów wykończeniowych i innych artykułów wyposażenia wnętrz, zwanych dalej TOWARAMI za pośrednictwem sieci internet.

 

3. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski oraz innych krajów UE.

 

4. Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu wymaga rejestracji Kupującego, która dokonywana jest w ramach procedury zgłoszeniowej poprzez poniżej wymienione, następujące po sobie zdarzenia:

 

a.    przesłanie przez Kupującego prawidłowo i zgodnie ze stanem faktycznym wypełnionego Formularza pod adresem www.interishop.com

 

b.    przesłanie przez Sprzedawcę w formie elektronicznej, na podany w Formularzu adres e-mail, prośby o potwierdzenie przez Kupującego, zgłoszenia rejestracyjnego poprzez kliknięcie w link zamieszczony w e-mailu,

 

c.     potwierdzenie przez Sprzedawcę rejestracji Kupującego w formie komunikatu zamieszczonego na stronie, na którą Kupujący zostaje przekierowany po kliknięciu w link, o którym mowa w pkt. 4.b

 

d.     z chwilą potwierdzenia, o którym mowa w pkt.4.c, Kupujący zostaje zarejestrowany.

 

5. Sprzedawca odmówi rejestracji w przypadku nieprawidłowego wypełnienia Formularza, a w szczególności podania w Formularzu danych nieprawdziwych lub niepełnych. O odmowie rejestracji Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi Kupującego w formie elektronicznej, na podany w Formularzu adres e-mail.

 

6. Każde kolejne korzystanie ze Sklepu wymaga od Kupującego zalogowania poprzez prawidłowe podanie adresu e-mail oraz hasła, które będą zgodne z adresem e-mail oraz z hasłem podanym przez Kupującego w Formularzu. Kupujący może po zalogowaniu dokonać zmian danych podanych przez niego w Formularzu przy użyciu narzędzi udostępnionych w Sklepie.

 

7. Zgłoszenie chęci korzystania ze Sklepu poprzez przesłanie Formularza lub złożenie zamówienia jest równoznaczne z:

 

a.    oświadczeniem przez Kupującego, iż wszelkie informacje i dane podane przez niego w ramach procedury zgłoszeniowej są zgodne z prawdą i będą przez niego niezwłocznie uaktualniane w przypadku ich zmiany, przy użyciu narzędzi udostępnionych w Sklepie,

 

b.    oświadczeniem przez Kupującego, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i go w całości akceptuje oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania,

 

c.     wyrażeniem zgody przez osobę fizyczną na przetwarzanie przez Sprzedawcę jej danych osobowych zamieszczonych w Formularzu w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży Sprzedawcy.

 

§2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 

1. Składanie zamówień możliwe jest 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość chwilowego unieczynnienia Sklepu dla celów konserwacyjnych lub aktualizacji danych.

 

2. Zamówienia może dokonać pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna.

 

3. Zamieszczone na stronach Sklepu ceny są cenami brutto, zawierającymi koszty transportu do klienta pod adres znajdujący się na terenie Polski.

 

W przypadku wysyłki za granicę, będzie ona indywidualnie wyceniana.

 

4. Zawarcie umowy sprzedaży następuje poprzez poniżej wymienione, następujące po sobie zdarzenia:

 

a. przesłanie przez Kupującego pod adresem www.interishop.com prawidłowo i zgodnie ze stanem faktycznym wypełnionego zamówienia za pośrednictwem elektronicznego formularza zamieszczonego w Sklepie, którego złożenie Kupujący ostatecznie potwierdza poprzez kliknięcie w przycisk „Kupuję”,

 

b. potwierdzenie przez Sprzedawcę zawarcia umowy sprzedaży w formie elektronicznej, na podany przez Kupującego w Formularzu adres e-mail w terminie 2 dni roboczych.

 

5. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie wysłania przez Sprzedawcę do Kupującego potwierdzenia zamówienia, o którym mowa w §2 pkt 4b regulaminu oraz wniesienia płatności za zakupiony towar na konto podane w e-mailu zwrotnym

 

6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz telefonicznej weryfikacji zamówienia oraz danych kupującego/odbiorcy przesyłki. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości kontaktu z Kupującym.

 

7. Sprzedawca może odmówić zawarcia umowy w przypadku nieprawidłowego wypełnienia zamówienia, a w szczególności podania w zamówieniu danych nieprawdziwych lub niepełnych.

 

8. W przypadku odmowy zawarcia umowy sprzedaży Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o powyższym Kupującego w formie elektronicznej, na podany w Formularzu adres e-mail.

 

 

 

§ 3. ZMIANA LUB ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

 

1. Zmiana lub anulowanie zamówienia możliwa jest do chwili wysłania zamówienia.

 

2. Wprowadzenie zmian w zamówieniu możliwe jest poprzez kontakt e-mailem: sklep@interishop.com

 

 

 

§ 4 CENY

 

1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie wyrażone są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

 

2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.

 

3. Cena towaru zawiera koszt jego dostawy na adres wskazany w zamówieniu wyłącznie na terenie Polski.

 

4. Kupujący może dokonać zapłaty za towar za pomocą:

 

- przelewu bankowego na konto Sklepu podane w e-mailu zwrotnym potwierdzającym zamówienie.

 

5. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon i wysyłana wraz z przesyłką.

 

    Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w katalogu, wprowadzania nowych towarów do katalogu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

 

 

§ 5 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

1. Czas realizacji zamówienia wynosi dla większości towarów 3 do 4 tygodni od momentu wpływu zaliczki i określony został przy każdym towarze. Sprzedawca zobowiązuje się do przekazywania „na bieżąco” informacji na temat konkretnego terminu dostawy oraz do ewentualnego przyspieszenia lub opóźnienia dostawy w miarę możliwości.

 

 

 

§ 6. DOSTAWA TOWARU

 

1. Zamówiony Towar jest doręczany w wybrany przez Kupującego sposób:

 

- dostawa przez firmę kurierską na wskazany w zamówieniu adres,

 

- lub jeśli klient woli: odbiór własny z magazynu Sklepu.

 

2. Koszt dostawy nie obejmuje wniesienia towarów do mieszkania/domu i ich montażu.

 

3. Kupujący kwituje odbiór dostawy na liście przewozowym. Przed pokwitowaniem odbioru przesyłki Kupujący zobowiązany jest sprawdzić czy przesyłka nie została uszkodzona, a następnie sprawdzić jej zawartość, pod rygorem utraty prawa do reklamacji, o którym mowa w §7. Wraz z towarem Sprzedawca wyda Kupującemu fakturę VAT oraz wszystkie wymagane dokumenty. Ponadto Sprzedawca przekaże Kupującemu na piśmie potwierdzenie informacji o Sprzedawcy oraz o istotnych elementach zawartej umowy sprzedaży, w tym informacji o prawie Kupującego do odstąpienia od tejże umowy w terminie 10 dni od daty odbioru towarów. Z chwilą pokwitowania na Kupującego przechodzi prawo własności towarów oraz ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towarów, a w szczególności ryzyko ich utraty lub uszkodzenia.

 

9. Podczas odbioru Kupujący powinien sprawdzić zgodność ilościową z zamówieniem oraz czy towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasie transportu.

 

§ 7. REKLAMACJE

 

1. W przypadku stwierdzenia, iż otrzymany towar posiada wady fizyczne, braki ilościowe akcesoriów montażowych lub elementów mebli, albo też został mechanicznie uszkodzony, należy sporządzić protokół szkodowy, oraz niezwłoczne, nie później niż w terminie 3 dni od chwili dostarczenia towaru, poinformować Sklep.

 

2. Kupujący ma prawo zwrócić towar wyłącznie w przypadku niezgodności towaru z umową.

 

3. W przypadku o którym mowa w pkt 2, Kupujący powinien odesłać towar na adres siedziby Sklepu. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę oraz protokół szkodowy.

 

4. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

5. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 7 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia.

 

6. W przypadku uzasadnionej reklamacji wadliwy Towar zostanie, zgodnie z żądaniem Kupującego nieodpłatnie naprawiony lub wymieniony na nowy, a jeśli będzie to niemożliwe Kupujący, stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176) może domagać się obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.

 

7. Niewielkie odstępstwa kolorystyczne od mebli prezentowanych na zdjęciach są wynikiem zmiennych warunków oświetleniowych i nie stanowią podstawy do reklamacji.

 

8. Drobne zarysowania, sęki i naturalne przebarwienia drewna ,kamienia ,skóry są cechą użytego materiału i nie stanowią podstawy do reklamacji.

 

 

 

§ 8. ZWROTY

 

1. Kupujący ma prawo, zgodnie z art. 7 ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000, Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od wydania mu Towaru. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

 

2. W przypadku o którym mowa w pkt 1 Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu Towaru, nie później niż w terminie 14 dni.

 

3. Zwrot Towaru następuje na koszt Kupującego. Towar należy zwrócić wraz z paragonem.

 

4. Zwracany towar musi być przesłany w oryginalnym i kompletnym opakowaniu, a także nie może nosić śladów użytkowania lub być w żaden inny sposób zniszczony. Zniszczenie opakowania lub dostarczenie produktu w nieoryginalnym opakowaniu stanowić będzie podstawę do odmowy przyjęcia zwrotu.

 

5. Zwrot kwoty z tytułu ceny sprzedaży towaru następuje w terminie 7 dni roboczych przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu.

 

6. Nie będą przyjmowane przesyłki wysłane do właściciela Sklepu na jego koszt oraz za pobraniem.

 

7. Zwrot nie dotyczy towarów wykonanych na indywidualne zamówienie.

 

 

§ 9. DANE OSOBOWE

 

1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest firma Event Park Sp z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ulicy Smolnej 13/406, NIP: 525-27-17-289.

 

Z Administratorem danych w sprawie przetwarzania danych można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Smolna 13/406, 00-375 Warszawa lub email: sklep@interishop.com

 

2. Inspektor ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Smolna 13/406, 00-375 Warszawa lub email: sklep@interishop.com

 

3. Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych” lub „RODO”) oraz przepisami krajowymi, w szczególności z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych.

 

1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o jedną z następujących podstaw prawnych:

 

a.    przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy (świadczenia usługi drogą elektroniczną) lub podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, w tym w szczególności w celu:

 

    - utworzenia i zarządzania Kontem;

 

    - obsługi i realizacji Zamówienia;

 

    - przeprowadzenia procesu płatności;

 

    - zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i korzystania z serwisu;

 

    - rozliczenie usług świadczonych przez Event Park Sp z o.o. jako Sprzedawcy w ramach serwisu;

 

    - obsługi zgłoszeń reklamacyjnych i zgłoszeń składanych za pomocą formularza kontaktowego;

 

    - nawiązania kontaktu w związku z realizacją umowy (świadczeniem usługi);

 

2. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia praw i obowiązków ciążących na Administratorze danych np. podatkowych i księgowych;

 

a. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub przez stronę trzecią takich jak:

 

    - archiwizacja danych i dokumentowanie dopełnienia obowiązków związanych z ochroną danych osobowych;

 

    - obsługa zgłoszeń niezwiązanych bezpośrednio z wykonaniem umowy;

 

    - zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług;

 

    - windykacja należności;

 

    - dochodzenie roszczeń na drodze sądowej i w postępowaniach polubownych;

 

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na postawie ważnej zgody Użytkowników lub Klientów udzielonej w sposób dobrowolny i świadomy w odniesieniu do konkretnego celu przetwarzania danych, wyraźnie i konkretnie wskazanego w treści tej zgody.

 

 4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne. Jednakże podanie danych kontaktowych o których mowa w § 6 ust. 4 Regulaminu jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy oraz uzyskania możliwości składania oświadczeń o przyjęciu oferty składanej przez Sprzedawcę w ramach serwisu.

 

5. Dokonując rejestracji, Użytkownik może wyrazić zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz zgromadzonych w koncie, w celach marketingowych, informacyjnych oraz promocji towarów i firm, w tym w szczególności może wyrazić zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji od Event Park Sp z o.o. lub innych podmiotów (za zgodą Event Park Sp z o.o.) w tym informacji dotyczących produktów lub usług Event Park Sp z o.o. oraz innych podmiotów (za zgodą Event Park Sp z o.o.).

Zgoda na przetwarzanie danych dotyczy otrzymywania powyższych informacji lub komunikatów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji.

 

6. Każdy użytkownik ma prawo do skorzystania z uprawnień, o których mowa w § 6 ust. 10 Regulaminu. Z ww. uprawnień użytkownik może korzystać poprzez Konto lub zwrócić się korespondencyjnie na adres Event Park Sp z o.o. z siedzibą przy ul. Langiewicza 33, 35-021 Rzeszów.

 

7. Zgłoszenie przez Użytkownika żądania usunięcia przez Event Park Sp z o.o.danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, w trybie wskazanym w ust. 5, powoduje iż dalsze świadczenie usług przez Event Park Sp z o.o. jest możliwe wyłącznie w ograniczonym zakresie.

 

8. Użytkownik którego dane kontaktowe są niepełne, nie może korzystać z możliwości przyjęcia oferty sprzedaży towaru.

 

9. Event Park Sp z o.o. wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji w przedmiocie określenia regionu, z którego następuje połączenie. Dane te nie są w żaden sposób łączone z Użytkownikami.

 

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia, jak również akceptację wszystkich zasad zakupu towaru w Sklepie.

 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).

Powrót

Koszyk

Produktów: 0
Wartość: 0,00 PLN

Przejdź do koszyka  »